For English scroll down

Hoe kan ik mijn bestelde product gratis retourneren?

Je kunt je product(en) gratis retourneren binnen 101 dagen in Nederland en België. Zorg er wel voor dat de producten nog niet gedragen zijn en dat de kaartjes er nog aanzitten. Retourneren is gratis indien je gebruik maakt van ons antwoordnummer. Retourneer je via een andere methode, dan zijn de kosten wel voor jouw rekening. Gratis retourneren doe je door de volgende stappen te volgen:

Retourstap 1
Retourstap 2
Retourstap 3
Retourstap 4

- Je ontvangt alles wat je al betaald hebt retour en als je je volledige bestelling retourneert krijg je ook de verzendkosten van ons weer terug – tenzij je deze hebt afgekocht met ‘Afkopen verzendkosten’.
- Heb je gekozen voor achteraf betalen? Dan wordt het bedrag van je retour verrekend op de digitale factuur. Heb je betaald met een andere betaalmethode dan ontvang je zo snel mogelijk, en uiterlijk na 14 dagen nadat je aan ons hebt gemeld dat je wil herroepen het bedrag terug op dezelfde manier als dat je ons hebt betaald. Wij mogen wachten met het terugbetalen totdat wij het artikel(en) terug ontvangen of totdat je aantoont het product(en) aan ons te hebben verzonden.
- Je kan ook op een andere manier herroepen of je retour versturen. Als het maar duidelijk is dat je wilt herroepen. Je kan, in dat geval, je retour melden via dit e-mailadres: service@kleertjes.com of stuur je retour direct naar het volgende adres samen met de retourbon. Vermeld in ieder geval het ordernummer, je naam en adresgegevens;

kleertjes.com retouren
Antwoordnummer 150
7000 VB Doetinchem

Hoe krijg ik het bedrag van mijn retouren terug?

Je krijgt je geld terug op dezelfde manier als je het aan ons hebt betaald. Hieronder lees je hoe het terugbetalen verloopt bij de verschillende betalingsmethoden:

- Waardebon. Je hebt (een deel van) je bestelling met een waardebon betaald. We zorgen dat deze waardebon weer opgeladen wordt en in je account komt te staan.
- Achteraf betalen (Afterpay). Het bedrag van je retouren wordt in mindering gebracht op het openstaande bedrag.
- iDeal. Wij storten het bedrag terug op je rekening.
- Creditcard. Het bedrag wordt retour gestort op je creditcard.
- PayPal. Wij zorgen dat je retour-bedrag weer op je Paypalaccount komt te staan.
- We betalen je altijd zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen 14 dagen terug. We mogen wachten met betalen tot we je retour goed hebben ontvangen.

Mijn product bevalt niet. Wat nu?

De verkeerde maat of toch niet helemaal de juiste kleur? Stuur de producten die je niet wilt hebben retour en plaats een nieuwe bestelling. Je kunt bij kleertjes.com gratis retourneren en krijgt dan je geld terug op dezelfde manier als dat je ons betaald hebt.

Wat is het herroepingsrecht en hoe maak ik daar gebruik van?

Het herroepingsrecht houdt in dat je het recht hebt binnen 14 dagen na ontvangst van je bestelling zonder opgaaf van redenen de koopovereenkomst te ontbinden. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. Je hebt na melding van retour nog 14 dagen de tijd om het product te retourneren.

De genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

- Als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
- Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
- De waardevermindering van kleren die meer zijn gebruikt dan nodig om de aard, kenmerken en werking te beoordelen kan worden doorberekend aan de consument.
- De consument ontvangt een bevestigingsmail n.a.v. een bestelling, daarin staat een link naar het Europese modelformulier voor herroeping. De consument kan daar gebruik van maken indien hij dat wenst.

Je kunt je artikelen gratis retourneren in Nederland en België.

Formulier voor Herroeping

Modelformulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen) 

Returns and exchanges

How can I return the product I ordered free of charge?

You can return your products free of charge within 101 days in the Netherlands and Belgium. Please make sure that the items are unworn and all the original tags are still in place.Follow the steps on the form.

You are refunded everything that you have already paid and if you return the entire order you also get the shipping costs refunded by us – unless you have bought an exemption from them with a Shipping Costs Buy-off.

If you have chosen to pay later, the amount for the goods returned will be settled on the digital invoice. If you have paid by any other payment method, you will receive the refund amount as quickly as possible and by no later than 14 days after you inform us that you wish to withdraw from the purchase, by the same means you used for paying us. We may hold the repayment until we have received the returned item or items, or until you can prove that you have shipped the goods back to us.

You are also able to withdraw from the purchase or return the goods by other means, as long as it is properly clear that this is your intention. In that case, you can notify us of the return via the e-mail address service@kleertjes.com or you can return the goods directly to the following address together with the return slip, or in any event at least stating the order number and giving details of your name and address:

kleertjes.com Returns

PO Box 60

7000 AB Doetinchem (NL)

How will the money for my returns be refunded?

You get your money back the same way as you paid us. The refunds process for the various payment methods is described below:

- Voucher. You have paid for all or part of your order using a voucher. We will make sure that the voucher is made available once again in your account.
- Pay later (‘AfterPay’). The amount for the goods you return will be deducted from the open balance.
- iDeal. We will transfer the sum back to your account.
- Credit card. The amount will be transferred back to your credit card.
- PayPal. We will make sure that the amount for the goods returned is credited back to your PayPal account.

We will always pay your refund as quickly as possible and in any event within 14 days. We may hold off on the payment until we have received the return correctly.

 I am not happy with the item I ordered. What to do next?

The wrong size or not quite the right colour after all? Return the products that you do not want to us and place a new order. At kleertjes.com you are (temporarily) able to return goods free of charge and you then get your money refunded the same way as you paid us.

What is the ‘right of withdrawal’ and how can I use it?

The right of withdrawal means that you are entitled to dissolve the purchase agreement within 14 days of receiving the order without having to state your reasons. The consumer is entitled to cancel an agreement relating to the purchase of a product during a ‘reflection period’ of 14 days, without having to state reasons. The business is allowed to ask the consumer why they are withdrawing from the purchase, but cannot oblige them to state their reasons. After notification, you have 14 days in which to return the product.

The said ‘reflection time’ starts on the day after the consumer (or a third party designated in advance by the consumer, other than the transporter) receives the product, or

- If the consumer has ordered several products in a single order: the day on which the consumer (or a third party designated by them) receives the final product. As long as the consumer has been clearly informed before the ordering process, the business may refuse an order for multiple products with differing delivery times.
- If the delivery of a product consists of multiple shipments or components: the day on which the consumer (or a third party designated by them) receives the last shipment or the last component.
- The depreciation in value of clothing that has been used more than is necessary to assess the nature, characteristics and functioning thereof may be charged through to the consumer.
- The consumer will receive a confirmation e-mail after an order, including a link to the European template form for a cancellation. The consumer may use this if they so wish.

You are temporarily able to return items free of charge in the Netherlands and in Belgium.